Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

Lapkričio 27 d. posėdžiavusi derybinė darbo grupė dėl ugdymo kokybės ir pedagogų darbo sąlygų gerinimo toliau svarstė tolimesnes švietimo sistemos optimizavimo ir pedagogų socialinių garantijų gerinimo gaires.
Posėdyje buvo pristatyti siūlymai, kaip užtikrinti stabilesnį mokytojų darbo krūvį ir užmokestį mažėjant mokinių skaičiui. Nuo 2016 m. siūloma taikyti naują ugdymo finansavimo metodiką – keičiant mokinio krepšelį klasės krepšeliu. Tai leistų užtikrinti adekvatų ugdymo finansavimą, mažėjant mokinių skaičiui ir mokytojų darbo krūviui. Kitąmet,nuo rugsėjo 1-osios, nauja metodika būtų išbandoma kai kuriose savivaldybėse.

Šian­dien Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­ma­to švie­ti­mo įstai­go­se pa­tvir­tin­ti nau­ją di­džiau­sią leis­ti­ną pa­rei­gy­bių skai­čių – 25 ma­žes­nį, ne­gu nu­sta­ty­tas prieš pu­sant­rų me­tų. Dėl to su­šauk­ta­me ra­jo­no Švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fsą­jun­gos ra­jo­no sky­riaus ta­ry­bos po­sė­dy­je nuo­gąs­tau­ta, jog įstai­gų va­do­vai, įgy­ven­din­da­mi to­kį spren­di­mą, iš­liks sa­vo­tiš­ki ka­ra­liai nu­spręs­ti konk­re­čiai, ku­riuos eta­tus pa­nai­kin­ti.

Dėmė­sys ad­mi­nist­ra­ci­niam apa­ra­tui

Ra­jo­no švie­ti­mo darbuotojų pro­fsą­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Znu­tas po­sė­dy­je pa­kar­to­jo ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riu­je iš­girs­tą tvir­ti­ni­mą, kad nie­kas ne­ga­li tu­rė­ti įta­kos mo­kyk­loms ir ikimokyk­li­nio ug­dy­mo įstai­goms, ko­kius eta­tus ten tin­ka su­ma­žin­ti.

Pa­sak R. Znu­to, dėl to­kios nuo­sta­tos jau anks­čiau pri­da­ry­ta klai­dų. Pa­vyz­džiui, kai Ak­me­nės gim­na­zi­jo­je finansavi­mui pri­trū­ko 30 tūks­tan­čių li­tų, ta­da paaiš­kė­jo, kad čia yra vie­nu eta­tu per daug di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jų eta­tų.

Aptarė švietimo pokyčius

Antradienis, 25 lapkričio 2014 20:37 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

Minint Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (LŠĮPS) dieną „Socialinis dialogas – skaidrumo ir darnių santykių pagrindas švietimo įstaigose“, LŠĮPS atstovai lankėsi Kretingos rajono švietimo įstaigose, susitiko su jų bendruomenėmis, esmines permainas švietimo sistemoje aptarė bendrame susitikime su Kretingos rajono savivaldybės atstovais, švietimo įstaigų vadovais, profesinių organizacijų pirmininkais.

LŠĮPS atstovai domėjosi, kaip vyksta socialinis dialogas tarp vietos savivaldos ir pedagogų, ar tinkamai viešinami rajono vadovų priimami sprendimai, ypač finansiniai, ar juos priimant dalyvauja profsąjungų atstovai.
Tiek meras Juozas Mažeika, tiek LŠĮPS Kretingos rajono susivienijimo pirmininkė Eugenija Daniuk patvirtino, jog šiemet bendradarbiaujama aktyviau, tačiau linkstama prie išvados, kad susitikimus reiktų protokoluoti - taip pažadai ir susitarimai nebūtų pamirštami.

2014 m. gruodžio mėn. 4 d. 15:00 val. vyks LŠĮPS Klaipėdos rajono susivienijimų pirmininkų tarybos posėdis kartu su savivaldybės atsakingais darbuotojais. Posėdžio tema - kokios perspektyvos, problemos iškyla rajono švietimo įstaigose 2015 metais Lietuvos švietimo kontekste ir kokiomis nuotaikomis užbaigiami 2014-ieji?

Gruodžio mėn. 01 d. 13 val. Telšių ,, Germanto " pagrindinės m-klos fizikos kabinete vyks LŠĮPS Telšių rajono susivienijimo pirmininkų tarybos posėdis.

Darbotvarkėje:

1. Informacija apie darbo grupės pasiektus rezultatus derybose su LR Vyriausybe ir ŠMM dėl švietimo sistemos finansavimo;

2. Organizaciniai darbai ruošiantis ataskaitinei - rinkiminei konferencijai;
3. Kiti aktualūs klausimai.

Kam vėl skambina varpai

Pirmadienis, 17 lapkričio 2014 09:45 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

Antrą kartą pasirenku E.Hemingvėjaus neblėstančius žodžius ir nieko nelaukdama pridedu atsakymą, beje tą patį – Jie skambina Tau, Mokytojau... jei tuštėjančių klasių ir kišenių skambesys primena varpų gaudesį.

Kuo netiki seniūnai...

Geras bičiulis, dirbantis seniūnu, net akis išplėtė, sužinojęs jog kaimo mokytojai minimalaus atlygio dažnai neuždirba, o dar daugiau nustebo, jog jam įstrigęs skaičius 3500 litų, kurį, neva, gauna beveik visi mokytojai, tešildo tik mažųjų mokyklų ir darželių vadovų pinigines. Seniūnas nekaltas, nes suvargusios mokytojos klausti apie pinigus netaktiška. Jį suvedžiojo ŠMM formuojama viešoji nuomonė apie pedagoginį rojų, sukurtą manipuliuojant skaičiais, sudėjus į krūvą ministerijos klerkų, ugdymo įstaigų vadovų, Vilniaus gimnazijų darbuotojų atlyginimus ir priedus. Gaunasi vidurkis kažkur apie 2300 litų popieriuje. Atrodo įspūdingas skaičius, deja, kaimo mokytojui nuo šio skaičiaus norisi verkti.

Copyright © 2013 Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version